Isang Milya pa...

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 4 Votes )

Isang Milya pa...
isang katha mula kay Don Allan Dinio

Ako'y naglakad ng isang milya...

...upang makita ka
...upang makapiling ka
...upang makausap ka
...upang ikaw ay makasama!

...upang mag-confide sa aking mga problema
...upang humingi ng tulong at payo sa aking nadarama
...upang umiyak ng walang nakakakita
...upang makita ang sinag ng katotohanan

...upang matuklasan ang liwanag ng kaisipan
...upang matamo ang katahimikan
...upang makita uli ang sarili ko, na naligaw sa kamunduhan
...upang madama ang katahimikan ng aking kaluluwa!

Ngunit hindi kita makita...

Pinilit kong lumakad ng kalahating milya pa...
Doon mo ako binuhat at dinala...dahil sobra-sobra
na ang kahirapan ko...dito sa buhay sa mundo
at tinangay mo ako sa aking huling himlayan!

Iyong bakas sa buhangin ng aking buhay....
hinipan ng hangin at inagos ng tubig sa
talampasigan! Nawala ito na parang bula,
ganoon pala ang buhay ng tao sa mundo!

Iyong bakas mo ay siya lang ang natitira
at akala nila ay bakas ng mga binubuhat mo!

Comments

Name *
Code   
Submit Comment